Förskolan Nyckelpigan

På Nyckelpigan arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus, vi tar avstamp i barnens intressen och de olika spår som barnens intressen för med sig är det som skapar våra projekt som vi arbetar i.  Vi inleder läsåret med en observationsperiod, där vi strävar efter att fånga upp de olika intressen som visar sig i barnens lek och aktivitet. Därefter följer en period där vi fördjupar oss i de olika intressen och spår som uppstått och barnen får vägleda oss framåt. Vi reflekterar tillsammans med barnen genom att vi har morgonmöten med barnen i de olika undervisningsgrupperna, där vi tillsammans tittar på bilder från tidigare arbete och barnen får samtala och diskutera om sina upplevelser tillsammans. Utöver det reflekterar och analyserar vi vuxna veckovis, vart är vi nu och vart är vi påväg. Vi strävar efter att barnen ska uppleva stort inflytande över sin undervisning och sin tillvaro på förskolan.


På förskolan Nyckelpigan finns plats för upp till 30 barn, i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar inte avdelningsvis, utan hela förskolan är en enhet, där "alla barn är allas barn". På förmiddagarna arbetar vi i åldershomogena grupper, i mindre format, medan vi på morgnar och eftermiddagar är uppdelade i blandade grupper oavsett ålder.  


På förskolan arbetar två utbildade och legitimerade förskollärare, fyra barnskötare samt en utbildad och legitimerad grundskollärare, samt stärkande resurser i de båda grupperna. 


Vi strävar efter att erbjuda barnen en tillgänglig och tillåtande miljö, där barnen verkligen känner att förskolan är deras! Vi har inga dörrar (undantag toaletter såklart!), eller annat som ropar stopp utan alla rum är till för alla barn. För att kunna upprätta hålla tillgängligheten krävs introduktion av materialet med hjälp av närvarande pedagoger som deltar i barnens aktivitet - såväl den spontana leken som vid undervisningstillfällen. Vi stöttar barnen när de utforskar, undersöker och upptäcker på egen hand!


Vi är en liten, sammansvetsad personalgrupp och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra undervisningsmiljöer. VI har korta beslutsvägar, och vi lägger stor vikt vid att våra olika miljöer ska vara tillgängliga, föränderliga, väcka nyfikenhet och skapa trygghet.